Föreläsare

Onsdag 23/5

13:30 – 16:30

Fredrik Petersson

Varianter av skivepitelcancer i ÖNH-regionen – Fran det basala till det intrikata

Diagnostiska utmaningar i ÖNH-patologi; slide seminar

Dr Fredrik Petersson is a Senior Consultant and Associate Professor at the Department of Pathology, National University Hospital in Singapore. He graduated from Lund University, Sweden in 1992 with M.D. and received his specialist qualification in Histopathology in 1999. In 2004, he received his Ph.D. in pathology from Linköping University. Dr Petersson has been a Clinical Observer and Researcher at the Department of Pathology, MD Anderson Cancer Center, University of Texas, Houston, USA and has been a Visiting Professor at the Department of Pathology, Charles University Hospital, Pilsen, Czech Republic

Dr Petersson has published 155 articles in peer-reviewed international journals. Dr. Petersson is a member of the Editorial board of Head and Neck Pathology, the official journal of the North American Society of Head and Neck Pathology and Advance in Modern Oncology Research. Dr Petersson is the responsible author for the chapter on nasopharyngeal carcinoma in the latest edition of the WHO classification of Head and Neck tumours.

16:30 – 16:45

Gustav Stålhammar

Årets avhandling: ”Validation of biomarkers and digital image analysis in breast pathology”

Gustav Stålhammar, ögonläkare, ST-läkare i klinisk patologi, S:t Eriks Ögonsjukhus och inst. för Klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet, Stockholm. Disputerade 2017 med avhandlingen “Validation of biomarkers and digital image analysis in breast pathology” där immuncytokemiska och immunhistokemiska biomarkörer för prognos och behandlingssvar jämfördes. Med hjälp av digital bildanalys visades reproducerbarheten i denna diagnostik kunna förbättras avsevärt. Dessutom erbjuder tekniken bättre överensstämmelse med olika genexpressionsbaserade subtyper av bröstcancer och bättre prognostisk information.

16:45 – 17:25

Dorthe Kjeldmand

Introduktionsprogram för utlandsutbildade läkare

Dorte Kjeldmand, PhD, specialist i allmän medicin, studierektor för ST i allmän medicin på Höglandet. Balintgruppledare. Kompetensvärderare för specialistexamen i Svensk Förening för Allmän Medicin.

Arbetat som distriktsläkare i Eksjö sedan 1980-talet. Handledare för många utbildningsledare på olika nivåer. Sedan 2012 utbildningsledare i Vårdcentralerna Bra Liv med uppgift att övervaka läkarbemanning och rekrytering till alla 31 vårdcentraler särskilt beträffande utlandsutbildade läkare. Leder den pedagogiska verksamheten Nässjö utbildningscentrum, där dessa läkare introduceras och kompetensvärderas inför deras anställning som distriktsläkare på Bra Livs vårdcentraler.

Torsdag 24/5

08:00 – 08:45

Rolf Hultkrantz

Patologens roll i kolorektalcancerscreening. En skopists åsikter

Rolf Hultcrantz, senior professor i Gastroenterologi vid Karolinska Institutet. Chef för Gastroenterologi och Hepatologi på Karolinska sjukhuset och senare Karolinska universitetssjukhuset 1991-2011. Hans forskning har ffa inriktats på metabola leversjukdomar, men även ärftlig tarmcancer.

Sedan 2011 har han arbetat med tarmcancerscreening via ett uppdrag från Socialdepartmentet och RCC i samverkan att designa en studie för tarmcancerscreening. Studien SCREESCO (SCREEning of Swedish COlons) startade 2014 och kommer att ha inkluderat färdigt 2019/2020. 173 000 60-åriga svenskar deltar i studien.

Ett arbete pågår nu via RCC att införa tarmcancerscreening. Patologin kommer att vara mycket central i denna screening, något som kommer att belysas under föreläsningen.

08:00 – 08:45

Gabriella Lillsunde Larsson

Vad händer inom professionen?- ett nationellt och internationellt perspektiv

Gabriella Lillsunde Larsson, Med Dr, leg Biomedicinsk analytiker. Arbetar vid region Örebro län, post-doc forskare inom ämnet HPV-orsakad cancer. Vice ordförande i Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap (IBL). Sammankallande för IBL:s vetenskapliga råd samt i IBL: S och Vårdförbundets gemensamma internationella kommittee (IK).

08:00 – 08:45

Stefan Wetter

Sociala media och it

Stefan Wetter jobbar som drift och IT säkerhetschef inom Region Jönköping och är väldigt aktiv inom hur sociala media påverkar oss samt hur vi kan säkra vårt användande kring dessa.

08:50 – 10:00

Carlos Fernandez Moro och Mats Wolving

KVAST/ SNOMED CT och synoptisk rapportering

Vad är egentligen KVAST?

Mats Wolving, sammankallande inom KVAST. Verksam som överläkare vid klinisk Patologi och Genetik på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, med huvudansvar för gastroinstestinal diagnostik. En kort presentation om hur kvalitetsarbetet inom patologidiagnostiken är organiserat och hur vi samverkar med övrig sjukvård inom ramen för vårdprogram, standardiserade vårdförlopp och kvalitetsregister.

10:35 – 11:25

Åke Borg

SCAN-B, molekylär karakterisering av bröstcancer

Åke Borg, professor vid Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Avd för Onkologi och patologi. Arbetar med forskning och diagnostik inom genetik och tumörbiologi, fr.a. vid bröstcancer.

SCAN-B (Sweden Cancerome Analysis Network – Breast cancer) är en prospektiv studie med syfte att skapa ett stort population-baserat material av tumör och blod från bröstcancer patienter, för molekylär karakterisering och framtagande av nya NGS-baserade biomarkörer för diagnostik, prognostik och behandlings-prediktion, med sikte på klinisk implementering.

10:35 – 11:25

Susanne Wigh-Mäsak

Ekologisk begravning – Livet i ett kretslopp

Vi människor är alla helt unika individer, men vi har alla en enda viktig detalj gemensamt; vi ska alla dö. Själva känslan av att allt en dag tar slut är så sorglig, så de flesta skjuter tanken ifrån sig. Ibland ger detta en bakgrundsoro och obehagskänsla som i vissa fall är svår att hantera. Tänk om det istället kunde få vara så att vi tog steget att lära oss mer om vad döden innebär och vad vi har för möjliga val, när vi en gång ska dö. Tänk om vi kunde få bidra till nytt liv, om livet bara tog en annan form, ett slag paradis på jorden. Tänk att med våra kroppar få bidra med nytt liv till ett träd, en ros eller en Rhododendron som några exempel. Tänk om biologin är en livsviktig kunskap att inkludera även i livets slutskede så att vi kan garantera att det som händer med den döda kroppen blir en gåva tillbaka till naturen istället för att skapa de problem som vi idag ser med våra befintliga metoder. Tänk om…

Susanne Wiigh-Mäsak är biologen som efter Fil.kand-examen i Biologi/Ekologi tog steget att tillsammans med sin make Peter flytta från staden till landet för att leva ett liv som inkluderade miljöomsorg, där komposten stod på paradplats och där livet grodde och frodades i den växande trädgården som så småningom skulle bli en park.
Med nära kontakt med och djup förståelse för förmultning, startade tankarna kring hur våra egna kroppar tas om hand idag, utan en verkligt genomtänkt och försvarbar plan eller lösning. Då ingen annan verkade ta tag i problemet startade Susanne själv en strategi för att finna en lösning på ett gigantiskt problem. Idag har verksamheten en global etablering och den förbättrade jordbegravningen och den förbättrade kremationen kommer inom kort att vara en självklarhet i de 94 länder som idag efterfrågar dessa förbättringar.
Hennes verksamhet innehåller även en ideell organisation som attraherar Promessavänner från i stort sett alla delar av världen

11:30 – 12:00

Anders Edsjö

Svensk Molekylär patologi och Genomic Medicine Sweden

Stipendium för molekylär patologisk diagnostic 2018

13:00 – 14:30

Jeremy Thomas

Breast pathology – Specimen handling – problems and solutions
Breast pathology – Biomarkers in breast cancer, today and tomorrow

Dr Thomas qualified from Oxford and London Universities and following training Glasgow has practiced in Edinburgh specialising in breast pathology. He has published extensively and has particular interests in the biology and natural history of DCIS and has been an active member of the Sloane Project Steering Group and more recently the lead pathologist for the LORIS trial (non-intervention v surgery for low risk DCIS). He has also been the lead pathologist for the ARTemis and SUPREMO trials and has published on quality assurance for both trials. He is actively involved in teaching and training and lectures widely within the UK and overseas.

13:00 – 14:30

Lars Tomas Lien

Certifieringsmodell for obduktionstekniker – Skandinavisk perspektiv
Utlandstjänstgörning – På olika likhus i Afganistan

Certified autopsy technician with more than 15 years of experience within clinical and forensic autopsy and previous experience in mortuary affairs and mortuary management (Afghanistan).

Present leader in the Norwegian work group for autopsy technicians, which has been in front of establishing a certification system as a quality assurance in a Scandinavian benchmark.

Experience from DVI(disaster victim Identification) work in a national and international context. Familiar with current NATO terminology and have experienced handling remains and body parts under hazardous and stressful environment, where multi-national cooperation and cultural understanding has been granted.

13:00 – 14:30

Ewa Beiving

Patientsäkerhet utifrån informationssäkerhet

Ewa Beiving arbetar som programdirektör för vårdadministratörsprogrammet, Internationella handelshögskolan, Jönköping University.

Hela hennes yrkesverksamma liv har hon ägnat åt vårdadministrativa frågor – både inom det som nu heter Region Jönköpings län och inom utbildningsväsendet. Inom området vårdadministration finns många spännande delar, bl.a. kodning av diagnoser och åtgärder, hantering av Office och bra vårddokumentation. Bra vårddokumentation – vad innebär det? I Ewas föreläsning kommer hon att fokusera på skrivregler, vilken betydelse vårddokumentationen har för patientsäkerheten och vilka risker det innebär om dokumentationen brister. Ewa kommer också att ta med sig några Officetips.

15:00 – 15:15

Johan Arrelöv & Jens Silfvander

NYSAM – patologinätverk för jämförelse och erfarenhetsutbyte

Johan Arrelöv arbetar sedan 2007 som konsult på Helseplan. Johan är gruppansvarig för flera utvecklingsgrupper inom Nysam, nyckeltalssamverkan där han är seniorkonsult och arbetar med utveckling av statistik och nyckeltal för uppföljning och benchmarking av den svenska hälso- och sjukvården. Johan har arbetat med och ansvarat för Nysams utvecklingsgrupp för klinisk patologi & cytologi de senaste 10 åren.

Jens Silfvander arbetar vanligtvis som senior management konsult på företaget Helseplan. Jens har mångårig chef- och ledarerfarenhet inom patologi samt praktiska erfarenheter med att arbeta såväl på strategisk nivå som på operativ nivå då han varit stabschef på klinisk patologi/cytologi på Karolinska Universitetssjukhuset.

15:15 – 16:30

Renata Chlumska

Äventyrare

Renata Chlumska är en av landets mest anlitade föredragshållare. Tyngdpunkten i Renatas föredrag är inspiration. Ur sin unika upplevelseportfölj har hon plockat fram ett material som alla människor har stor behållning av och som är lätt att ta till sig, både som individ och grupp.

Fredag 25/5

08:00 – 08:30

Annika Nordin

Kontinuerligt förbättringsarbete och kvalitativa resultat – ur ett medarbetarperspektiv

Annika Nordin har en lång erfarenhet av kvalitetsarbete. Hon har undervisat i förbättringsarbete och arbetat som projektledare i flera olika utvecklingsprojekt inom vård och omsorg. Annika försvarade sin doktorsavhandling om kontinuerligt förbättringsarbete i vård och äldreomsorg hösten 2017 och arbetar nu som lektor på Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare, Hälsohögskolan, Jönköping University.

08:30 – 09:00

Mensur Dzabic

En KUL förbättringsresa

Mensur Dzabic är specialist i klinisk patologi och Funktionsenhetschef på Karolinska Universitetslaboratoriet, site Danderyds sjukhus.

09:00 – 09:15

Jenny Thuresson

Presentation av lokalt förbättringsarbete

Jenny Thureson, Biomedicinsk analytiker som sedan ca 2 år arbetar som verksamhetsutvecklare på patologen i Jönköping. I tjänsten som verksamhetsutvecklare ingår bl a arbete som kvalitetsansvarig systemadministratör för patologens LIS, avvikelsehantering/händelseanalyser och att driva/stötta förbättringsarbeten. Tog våren 2015 masterexamen i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och vård, på The Jönköping Academy, med arbetet ”Reducing the turnaround time in the hitstopathology service – Experiences of an improvement process”. Arbetet, som innehåller både en kvantitativ- och en kvalitativ del, fokuserar både på att förkorta ledtiderna inom den histopatologiska processen, men även på att ta till vara och utforska personalens erfarenheter av att arbeta med förbättringsarbeten.

09:15 – 10:00

Ulf Pettersson

Pontén föreläsning:Den humana genetikens mörka historia

10:30 – 11:00

András Zábó

Distans Patologi i Jönköping – en översikt, historik över knappt 10 år

András Zábó utbildades till patolog i Bu­dapest, Ungern och blev färdig specialist 1992. Han har även en specialisering i cytologi 2001. András har arbetat på olika patologilaboratorier i Sverige sedan 2002. 2007 kom András till Jönköping och i samband med detta började en utveck­ling med digital distanspatologi vilket kom i skarp drift 2009 och pågick under 2 år. Efter ett kortare uppehåll med arbete på annat laboratorium återupptogs sam­arbetet med Jönköping på distans 2013 och pågår fortfarande.

11:00 – 11:30

Therese Magnusson och Gordan Maras

Betydelsen av ett nationellt diagnostiskt patologinätverk

1 januari 2018 startades ett diagnostiskt patologinätverk i syfte att skapa en mer jämlik vård med högre kvalitet. Nätverket drivs inledningsvis av sju landsting samt en privat utförare med målsättningen att nätverket ska bli nationellt.

Initiativet syftar till att bemöta de utmaningar och behov svensk patologi har idag och kommer från patologiverksamheterna som också har skapat förutsättningarna för det nätverk som nu har etablerats. Utvecklingsarbetet har pågått under flera år vilket resulterat i etablerade nätverks- och styrmodeller samt kvalitetsutveckling genom en enhetlig tillämpning av nationella standarder.

11:30 – 12:00

Jesper Molin

Från maskininlärningsexperiment till patientnytta inom patologin

Jesper Molin, PhD inom digital patologi på Sectra Research. Teknisk fysiker från Linköpings Universitet i grunden som disputerat inom maskin-människa interaktion vid Chalmers. Avhandlingen Diagnostic Review with Digital Pathology – Design of digital tools for routine diagnostic review analyserar den digitala patologin från ett användarperspektiv och sammanfattar olika projekt som genomförts tillsammans med Digipat-projekten och CMIV. Jobbar förnärvarande med hur man ska kunna få ut klinisk nytta från den senaste utvecklingen inom maskininlärning.